Obchodní podmínky

CODEROOM – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • 1.1 Únikové hry, únikové místnosti a únikové mise, CODEROOM v Praze jsou provozovány společností Escape Gear s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 197048, zapsanou Městským soudem v Praze, vložka C390485  (dále jen “Společnost“) a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.
 • 1.2 Společnost si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách Společnosti www.coderoom.cz.

2. OBCHODNÍ PRAVIDLA

 • 2.1 Jakékoliv ceny vstupného uvedené na webu Společnosti či v obchodních prostorách Společnosti jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové místnosti a mise se mohou lišit v závislosti na zvolené hře a rovněž v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu Společnosti. V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke snížení konečné ceny, případně neuhrazení ceny vstupného, cena není snížena a účastník je povinen uhradit původní cenu rezervované varianty hry. V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase/zvolené provozovně/se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí účastníka dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny vstupného v daném případě, účastník je povinen vzniklý nedoplatek Společnosti uhradit. Vstupné může být uhrazeno v hotovosti, platební kartou, zaměstnaneckými poukazy nebo poukazy smluvních partnerů, avšak vždy před zahájením příslušné únikové hry.
 • 2.2 Týdenní rozvrhy únikových her se mohou vzájemně lišit a měnit na základě rozhodnutí vedení Společnosti.
 • 2.3 Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/podnikové akce jsou vítány a mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosím kontaktujte Společnost, a to buď mailem: info@coderoom.cz nebo telefonicky: +420 775852501.
 • 2.4 Účastník je povinen dostavit se na místo konání zvolené únikové hry uvedené v informativním mailu zaslaném Společností následně po provedení rezervace.
 • 2.5 Pozdní příchody na zvolenou únikovou hru (déle než 10 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění účastníka delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného v případě, že bylo již uhrazeno. V případě, že účastník má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení operátora či vedení Společnosti.
 • 2.6 Účast v únikových hrách společnosti není doporučena osobám mladším 8 let. U všech her společnosti platí, že účastníci mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým doprovodem nezletilého účastníka.
 • 2.7 Společnost si kdykoliv vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci. V případe, že bylo vstupné za hru již uhrazeno, společnost plně nahradí účastníkovi uhrazené vstupné.
 • 2.8 V případě, že účastník vyžaduje vyšší počet hráčů, než je standardní stanovený počet, má společnost právo na individuální příplatek za hráče nad limit.

3. HERNÍ ZÁSADY

 • 3.1 Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv hře provozované Společností je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky, kteří vstoupí do smluvního vztahu se Společností na základě jejich uskutečněné rezervace příslušné únikové hry (“účastník”). Účastník tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušné únikové hry, může být vyloučen z obchodních prostorů Společnosti na základ rozhodnutí operátora či vedení Společnosti bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části.
 • 3.3 Účastník se účastní únikové hry na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 • 3.4 Únikové hry provozované Společností obsahují i napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z účastníků se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry budou účastníci monitorováni zkušeným operátorem dané hry, a to prostřednictvím video přenosů z dané hry.
 • 3.5 Pokud by měl jakýkoliv účastník problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, tento účastník by měl tuto skutečnost sdělit operátorovi dané únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí, že každý účastník se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.
 • 3.6 Jakýkoliv z účastníků, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv účastník úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení.
 • 3.7 Pokud bude jakýkoliv účastník jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor Společnosti, a to na základě rozhodnutí operátora či vedení Společnosti. Dále platí, že Společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení operátora či vedení Společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.
 • 3.8 Účastníkům není povoleno vstupovat do obchodních prostor Společnosti s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců Společnosti. V obchodních prostorách Společnosti či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Společnosti či jiných účastníků.
 • 3.9 Účastníci si mohou zanechat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v prostorách recepce. Společnost neodpovídá za škodu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností.
 • 3.10 Ve hrách jsou užity technologie emitující magnetická či elektromagnetická pole. Osoby s kardiostimulátory či obdobnými zařízeními se mohou na konkrétní informace doptat obsluhy hry. Provozovatel se však v každém případě zříká odpovědnosti za jakékoli zdravotní komplikace spojené s touto skutečností.

4. PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

 • 4.1 Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v prostorách únikovách her je přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu se trestá smluvní pokutou ve výši 3.000,-Kč a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Operátoři hry Vám rádi udělají upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách za tímto účelem vyhrazených.
 • 4.2 Účastníci jsou tímto Společností laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním účastníkům.

5. DÁRKOVÉ POUKAZY (VOUCHERY)

 • 5.1 Dárkové poukazy (vouchery) CODEROOM vystavené a prodávané Společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který číslo dárkového poukazu uvede při vytvoření rezervace, oprávněn k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím počet osob uvedeném na voucheru. Za vyšší počet hráčů než je uvedeno na voucheru je účastník povinen vzniklý nedoplatek Společnosti uhradit.
 • 5.2 Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz CODEROOM platí po dobu 12 měsíců ode dne vystavení.
 • 5.3 Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích distributorů (například Enjoy fun s.r.o.), může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.
 • 5.4 Dárkový poukaz nelze kombinovat s jakýmikoliv dalšími slevami či akcemi vyhlášenými Společností či individuálně nabízenými kteroukoliv z provozoven CODEROOM.
 • 5.5 V případě, že je rezervována hra s platbou dárkovým voucherem a účastník se nedostaví v termín hry bez předchozí omluvy minimálně 24 hodin dopředu, má společnost právo na anulování voucheru, případný poplatek za další využití stejného voucheru.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 • 6.1 Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Společnosti mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Společnosti a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.
 • 6.2 V průběhu poskytování svých služeb bude Společnost maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů. V každém případě však platí, že Společnost nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které Společnost nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd..
 • 6.3 Společnost není odpovědná za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách Společnosti. Společnost nebude rovněž odpovědna za jakékoliv prodlení či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.
 • 6.4 Webové stránky Společnosti mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích subjektů a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek Společnosti, v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Společnosti s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních banner a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.
 • 6.5 Webové stránky Společnosti obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Společnosti. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.
 • 6.6 Společnost není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Společnosti a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.
 • 6.7 V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti Společnosti vůči účastníkovi je výše odpovědnosti omezena výší vstupného uhrazeného účastníkem za použití služeb nabízených Společností.

7. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ